Lietuvos šaudymo į lauko taikinius asociacija
Lithuanian Field Target Shooting Association

  • Member of European Field Target Federation

 

 

J, kas galite pasiimkite kepsnines, kepimo groteles ar ieðmus).РСР ðautuvai iki 16J);This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. arba forumo skiltyje(nuoroda). Pasistengsime kuo operatyviau Jums atsakyti.

Nakvynë - atvaþiuokite su savo palapinëmis.

Rugpjûèio 28 d.:

Varþybø pradþia – 10.30 val. (ðaudoma 50 taikiniø ðiose kategorijose: FT1, FT2, FT3 ir HFT1, HFT2, HFT3, Pasibaigus varþyboms – 1-os ir 2-os varþybø dienos rezultatø skaièiavimas, rezultatø paskelbimas, nugalëtojø apdovanojimas ir varþybø uþdarymas.

 

1) FT1 (

2) FT2 (spyruokliniai ðautuvai iki 16J);

3) FT3 (ðautuvai iki 7,5J)

4) HFT1 (PCP ðautuvai iki 16J);

5) HFT2 (spyruokliniai ðautuvai iki 16J);

6) HFT3 (ðautuvai iki 7,5J)

Norint dalyvauti varþybose su ðautuvu galingesniu negu 7,5J reikës pateikti leidimà, t.y. - naujos formos „neterminuotas leidimas“ su asmens tapatybæ patvirtinanèiu dokumentu arba senesnës formos „leidimas laikyti (neðiotis) ginklus“.

 

Norint dalyvauti ðiose varþybose bûtina uþpildyti „varþybø dalyvio registracijos formà“. Bûtinai nurodykite, kurioje kategorijoje ðaudysite ir kad susipaþinote su varþybø bei saugaus elgesio taisyklëmis. Sveèius, nedalyvausianèius rungtyse, praðome taip pat uþpildyti registracijos formà, kurioje reikia paþymëti vienà ið „BR“ laukeliø. Dalyviø ir sveèiø skaièius reikalingas sklandþiam renginio organizavimui. Aèiû uþ supratingumà.

Klausimus dël varþybø raðykite

 

Kaip rasti vietà:

Vaþiuojant nuo Vilniaus Pabradëje pamatome toká þenklà:

 

Sukam link Meðkerinës ir vaþiuojam apie 5,3 km. asfaltuotu keliu iki posûkio á kairæ (posûkis á pagrindiná poligonà, paþ. þaliai). Posûkio nepraðoksit, nes iðkart uþ jo baigiasi asfaltas, o ties posûkiu daug informaciniø skydø.

Varþybos vyks prie eþero Varnakis. Preliminariai automobilius statysime raudonai paþ. taðke.

 

2011-08-27,28 dienomis vyks Lietuvos “Field Target 2011” èempionato 4-as etapas

Maloniai kvieèiame visus kartu atðvæsti LFTSA gimtadiená sudalyvaujant dviejø dienø varþybose ir pavakarojant draugiðkoje kompanijoje prie lauþo.

Varþybø vieta - "Pabradës poligonas" (prie eþero)

Preliminari (galimi nedideli pakeitimai) varþybø dienotvarkë:

Rugpjûèio 27 d.:

Pradedame rinktis nuo 08.00 val. (kas gali ir nori padëti statyti taikinius – praðom!)

Registracija ir ginklø priðaudymas nuo 11.00 iki 13.30 val. (Dëmesio! registracija vyks nuo 11.00 iki 12.00 val.)

„Auksinës kulkos“ rungtis nuo 13.30 – 14.00 val.

Varþybø pradþia 14.00 val. (ðaudoma 50 taikiniø ðiose kategorijose:FT1,FT2, FT3, ir HFT1,HFT2, HFT3, Pasibaigus varþyboms – 1-os dienos rezultatø paskelbimas, LFTSA vaiðës - pasirûpinsime gaiviu alumi ir kepiniais ant lauþo (kepsime kolektyviai

  • WFTC 2015
  • paremk-lftsa-banner
  • Member of European Field Target Federation

Mus remia:

  • dussmann-logo

Partneriai:

  • bait-logo-simple
  • viskasmedzioklei-logo